Un espai / una història

Els baixos  de l’avinguda Diagonal núm. 467 eren originàriament la cotxera de la casa, amb una entrada per a cotxes i persones.

L’edifici construït els anys 30 s’havia anat adaptant a les necessitats de cada moment, fins que el garatge, petit per a una casa amb sis plantes, ja no podia allotjar els cotxes de tots els veïns.

L’indret, la bona ubicació i les característiques de l’espai van fer pensar a la propietat que podria ser un bon lloc per dedicar-lo a un ús ben diferent: un teatre.

Des del moment de sorgir la idea, es van estudiar les possibilitats i  es va arribar clarament a la conclusió que amb un bon plantejament tècnic la proposta era viable.

El 2007 es posava en marxa el projecte Teatre Akadèmia.

La reflexió sobre la rehabilitació de l’espai i la visió artística es van anar conformant alhora i de manera gradual, amb la intenció d’aconseguir una atmosfera càlida,  despullada de floritures,  que permetés trobar l’essència del fet teatral.

Les activitats van començar amb una ínfima  infraestructura.

A mida que s’hi habita, s’hi experimenta i s’hi treballa es va perfilant la manera de plantejar la rehabilitació de l’espai.

Finalment es troba un equip idoni d’enginyers, arquitectes i consultoria escènica que comprenen l´encàrrec i donen solucions viables.

Així, doncs, es tracta d’un projecte iniciat amb una coherència entre ús, disseny i objectius artístics.

C´est  bien posible!” va concloure el mestre Anatoli Vasiliev, gran catador d’espais teatrals, després de passejar-hi i aturar-se a cada racó, quan li vam  fer visitar per primera vegada abans d’emprendre’n la rehabilitació. Amb aquest aval es va començar l’actuació tècnica.

Des d’aquest moment, es forma l’equip que, amb Mercè Managuerra al cap davant, enceta la primera etapa del Projecte de costat, Sergio Pons, Emilià Carilla, Konrad Zschiedrich, Boris Rotenstein i Jordi Robles, han sostingut amb veritable artesania la idiosincràsia fundacional fins al 2017.